Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSRA/ÁLLÁSPÁLYÁZATRA JELENTKEZŐ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Preambulum

A jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) alapján a Rendeletben megfogalmazott előírásoknak való megfelelés céljából készült.

 

I. Fogalmak

 

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak jelentése

1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

5. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

7. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

8. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

II. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
(Az érintett tájékoztatását szolgáló információk)

 

1. Az adatkezelő adatai:

Cégnév:    Profimaster Kft.
Képviselő:    Kránitz Lajos ügyvezető
Székhely:     9495 Kópháza, Keresztúri út 907/36
Telefonszám:    99/531-250
E-mail cím:    info@profimaster.hu

2. Az adatkezelés alapelvei

A Társaság adatkezelői tevékenységét a jelen tájékoztatóban foglalt okból végzi. Az adatkezelés során a Társaság betartja az alábbi elveket:
A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli.

 • A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • A személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 • A személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Gondoskodik róla, hogy a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak.
 • Gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

 

3. Az adatkezelés célja

A betöltetlen munkakörökbe tartozó feladatok ellátásához a legmegfelelőbb személy kiválasztása, a meghirdetett munkakörök betöltése, a munkavállalói létszám optimalizálása a megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalók foglalkoztatásával. Az állásra jelentkezők és munkaerő-közvetítő partnercégektől érkező jelentkezők nyilvántartása, a benyújtott pályázatok elbírálása, az állásra jelentkezők kiválasztási folyamat lezárását követő értesítése.

4. Az adatkezelés jogalapja

A Társaság az álláspályázatokra jelentkezőktől azokat a személyes adatokat kéri, amelyeket a pályázók önkéntes hozzájárulásuk alapján a pályázati anyagban megadnak. Ezeket a személyes adatokat a jelentkezők hozzájárulása alapján kezeljük.

A jelentkező jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A jelentkező kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

5. A kezelt személyes adatok köre

5.1. Jelentkezés a Társaság honlapján:

A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy a honlapján közzétett állásokra közvetlenül is lehessen jelentkezni egy űrlap kitöltésével, amelyen az alábbi adatokat kérjük:
Név, telefonszám, e-mail cím, továbbá egyéb a megjegyzés rovatban a jelentkező által megjelölt adatok.

5.2. Postai úton, e-mail-ben küldött, illetve a telephelyen leadott pályázati anyag esetén:

A postán, e-mail-ben, illetve a Társaság telephelyén leadott jelentkezés/pályázat esetén az adatkezelés jogalapja: az érintett jelentkező hozzájárulása az általa megadott személyes adatokra vonatkozóan.
A hozzájárulás megadása és a hozzájárulás visszavonása a pályázat benyújtásának módjával azonos módon történhet.

5.3. Közösségi oldalak megtekintése:

A felvételi eljárás folyamata kiterjedhet arra is, hogy a cégünk megtekinti a jelentkező közösségi oldalon létrehozott, bárki számára nyilvános információit. A jelentkező profiloldalát a cég nem menti le, nem tárolja és továbbítja más számára.

5.4. A kezelt személyes adatok köre a teljes felvételi eljárásban:

A jelentkező által megadott adatok, az általa esetlegesen végzett tesztek, valamint az álláspályázatának kiértékelése során keletkezett egyéb adatok, többek között a személyes interjúk és az elvégzett tesztek eredményei, a munkatársak feljegyzései.

6. Az adatkezelés időtartama:

A Társaság az adatokat a jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig (a jelentkező által megpályázott állás betöltéséig) kezeli. A jelentkezők értesítést kapnak az adataik törléséről.

7. Adatbiztonságra vonatkozó szabályok:

A Társaság papír alapon, illetve számítógépes hálózaton végzi a személyes adatok tárolását. A papíralapú adattárolás kizárólag megfelelően zárható helyiségben történhet oly módon, hogy az illetéktelen személy által ne legyen hozzáférhető vagy megismerhető. Számítógép alapú adattárolás esetében az információbiztonsági előírásokban található rendelkezéseket kell alkalmazni a személyes adatok védelmére.

8. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

A Társaság munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezetői, az állást meghirdető terület vezetője és a személyügyi terület kiválasztásért felelős munkatársai, továbbá a kiválasztási folyamatba bevont a célterületen dolgozó munkatársak.

9. Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is

A Társaság a jelentkező adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz. Amennyiben a kiválasztási eljárás során teszt (pl. személyiségteszt) kitöltésére sor, ebben az esetben sor kerülhet profilalkotásra, erről a teszt kitöltése előtt a jelentkező tájékoztatást kap.

10. Adattovábbítás:

A honlapon keresztül elküldött jelentkezési űrlap használata során adatait a portál és levelező rendszer műszaki üzemeletetését végző Feki Webstudio Kft. (cím: 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi Sándor u. 44.) is kezeli adatfeldolgozóként.

 

III. A jelentkező, mint az adatkezeléssel érintett személy jogai

 

1. A hozzáférés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

2. A helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték.
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • Az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
 • A személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

IV. Az érintett jogai gyakorlásával kapcsolatos intézkedések

 

1. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az érintett személyes adatainak valamennyi helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

2. Az adatkezelő elősegíti az érintettek jogainak a gyakorlását.

3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti jogok gyakorlására irányuló kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

4. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, továbbá bírósághoz is fordulhat.

 

 

Cookiekkal, azaz sütikkel kapcsolatos tájékoztató

A Profimaster Kft. (a weboldal üzemeltetője), az alábbiakban teszi közzé a sütikkel kapcsolatos irányelvét,
A sütikkel kapcsolatos tájékoztató meghatározza, hogy bizonyos látogatói adatok automatikus gyűjtésére milyen sütiket és hasonló követő technológiákat használunk. Arról is tájékoztatást kap, hogy milyen módon tudja elfogadni vagy elutasítani a sütiket, valamint hol találhat több információt a sütikről.

Mi az a süti?

A weboldal tulajdonosa által elhelyezett sütiket "belső sütiknek" nevezzük. Azokat a sütiket, amelyeket nem a weboldal tulajdonosa helyez el, "külső sütiknek" nevezzük. A külső sütik lehetővé teszik a külső szolgáltatások vagy funkciók futását a weboldalon vagy a weboldalon keresztül (pl. elemzés, hirdetés és videók). A külső sütiket használó felek felismerhetik számítógépét, amikor meglátogatja a szóban forgó weboldalt, valamint ha bizonyos más weboldalakat is meglátogat.

Miért használunk sütiket?

A sütiket azért használjuk, hogy bizonyos adatokat gyűjtsünk weboldalunk látogatóiról.
Ezek az adatok lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük, miként használják weboldalunkat a látogatók, és hogy jobb használhatóságot biztosítsunk számukra. Ugyanakkor az adatgyűtjés nem teszi lehetővé a Profimaster Kft. számára, hogy a látogatók személyazonosságát megtudja, kivéve, ha úgy döntenek, hogy saját elhatározásukból megadják azt.

A weboldalunkon keresztül küldött különböző sütik és feladataik leírása az alábbi táblázatban található:

A cookie azaz süti típusa Amit csinál
Teljesítmény- és működés-sütikMP (belső sütik)Ezek a sütik segítik a weboldal teljesítményét és funkcionalitását, de nem feltétlenül szükségesek a működéséhez. Ugyanakkor az ilyen sütik nélkül bizonyos funkcionális elemek nem lesznek elérhetők.
Elemzési sütikGoogle (külső sütik)Ezek a sütik összesített formában gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy megértsük, miként használják látogatóink a weboldalt.
Mi konkrétan a Google Analytics sütijeit használjuk erre a célra. Ha többet szeretne tudni a Google Analytics-ről, és meg szeretné tudni, hogyan utasíthatja vissza a Google Analytics sütijeit, kérjük, látogassa meg Google vonatkozó weboldalát: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

 

Alkalmaznak célzott hirdetést?

Nem. Jelenleg nem alkalmazunk célzott reklámra sütiket, és nem tesszük lehetővé ezt harmadik félnek sem.

Használnak-e más, nem sütialapú alkalmazást a weboldal látogatásainak rögzítésére (például Web Beacon, LSO stb.)?

Nem. Jelenleg csak a fent bemutatott sütiket használjuk a weboldalunk látogatóiról való adatgyűjtésre.

Hogyan ellenőrizhetem a sütiket?

Joga van elfogadni vagy visszautasítani a sütiket. Böngészőjének beállításait módosíthatja, hogy elfogadja vagy visszautasítsa-e a sütiket. Ennek módja böngészőről böngészőre változik, ezért kérjük, további részletekért olvassa el böngészője súgóját. Feltétlenül tudnia kell, hogy amennyiben úgy dönt, visszautasítja a sütijeinket, akkor weboldalunkon bizonyos funkciói esetleg elérhetetlenekké válnak.

Honnan kaphatok több információt?

Amennyiben kérdése vagy megjegyzése van a sütikkel kapcsolatos tájékoztatónkat illetően, keressen minket vagy írjon az alábbi címre:
PROFIMASTER Kft
9495 Kópháza, Keresztúri út 907/36
Tel: 06-99 / 531-250
Fax: 06-99 / 357-212
E-mail: info@profimaster.hu